Read More

Γιατί η πανδημία θα αλλάξει για πάντα τον τραπεζικό τομέα, από τον Παναγιώτη Μαυρομιχάλη, CFA

Γιατί η πανδημία θα αλλάξει για πάντα τον τραπεζικό τομέα, από τον Παναγιώτη Μαυρομιχάλη, CFA

Ακόμη και πριν από την κρίση του Covid, είχαμε δει σαφή σημάδια αλλαγής στον τραπεζικό κλάδο. Ο τραπεζικός τομέας έχοντας εστιάσει την ενέργειά στην προσπάθεια εξόδου από την κρίση των δανείων subprime, έμεινε πίσω στην καμπύλη της ψηφιακής επανάστασης και βρέθηκε να απειλείται από τις εταιρίες fintech και τις μεγάλες εταιρίες τεχνολογίας.

Η άνευ προηγουμένου κρίση που προκλήθηκε στην πραγματική οικονομία από την πανδημία θα επηρεάσει την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων στους ισολογισμούς των τραπεζών. Αυτό θα γίνει εμφανές μετά το τέλος των διαφόρων προγραμμάτων αναστολής αποπληρωμής δανείων που έχουν εκπονηθεί από τις κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο. Αυτό σε συνδυασμό με τη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας από κλασικές εμπορικές τραπεζικές συναλλαγές και τις μειωμένες προοπτικές ανάπτυξης των δανειακών χαρτοφυλακίων, θα οδηγήσει σε ένα κύμα τραπεζικών συγχωνεύσεων και θα διευρύνει το χάσμα μεταξύ των διαφοροποιημένων πολύ μεγάλων τραπεζών (megabanks) και του υπόλοιπου τραπεζικού κλάδου.

Αν πάρουμε ως παράδειγμα τον τραπεζικό τομέα των ΗΠΑ, η κερδοφορία των τεσσάρων megabank των ΗΠΑ (JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup και Wells Fargo) έχει ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ οι περιφερειακές και κοινοτικές τράπεζες δείχνουν να επηρεάζονται πολύ περισσότερο από την πανδημία. Οι τέσσερις πολύ μεγάλες τράπεζες μπόρεσαν να ξεπεράσουν τις προβλέψεις λόγω της ισχυρής ποιότητας των περιουσιακών τους στοιχείων, των συνετών προβλέψεων για επισφαλή δάνεια και τα μεγάλα αποθεματικά που κατάφεραν να συσσωρεύσουν στα πρώτα στάδια της πανδημίας. Ωστόσο, ακόμη και για αυτές τις μεγάλες τράπεζες, η υπεραπόδοση προήλθε από έσοδα από επενδυτικές εργασίες, έσοδα τα οποία δεν είναι διαθέσιμα σε τράπεζες που εστιάζουν κυρίως σε εμπορικές τραπεζικές δραστηριότητες.

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο τραπεζικός τομέας φαίνεται λιγότερο προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κρίσης του Covid. Οι τράπεζες της Ευρωζώνης δεν είχαν την ευκαιρία να ανακάμψουν πλήρως από την τραπεζική κρίση και, ως εκ τούτου, δεν είχαν την ικανότητα να συσσωρεύσουν αποθεματικά και να κάνουν προβλέψεις για επισφαλή δάνεια στο βαθμό που έκαναν οι τράπεζες των ΗΠΑ. Στην πραγματικότητα, υπήρξαν περιπτώσεις όπου τράπεζες προέβησαν σε μείωση των προβλέψεων τούς για επισφαλή δάνεια για να αποφύγουν άμεσες κεφαλαιακές ανάγκες. Ως αποτέλεσμα, λίγο πριν από το τέλος του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυκλοφόρησε ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την πανδημία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, η στρατηγική NPL έχει τέσσερις βασικούς στόχους:

1. Περαιτέρω ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για προβληματικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία θα επιτρέψουν στις τράπεζες να απομακρύνουν τα NPL από τους ισολογισμούς τους, διασφαλίζοντας παράλληλα την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των δανειοληπτών.

2. Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας της ΕΕ περί αφερεγγυότητας και ανάκτησης χρεών, η οποία θα συμβάλει στη σύγκλιση των διαφόρων πλαισίων αφερεγγυότητας σε ολόκληρη την ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα υψηλά πρότυπα προστασίας καταναλωτών.

3. Υποστήριξη της δημιουργίας και της συνεργασίας Εθνικών Εταιρειών Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (AMC) σε επίπεδο ΕΕ.

4. Εφαρμογή προληπτικών μέτρων δημόσιας στήριξης, όπου απαιτείται, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας σύμφωνα με την οδηγία

για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών της ΕΕ και τα πλαίσια κρατικών ενισχύσεων.

Ως επακόλουθο των πιο πάνω, είναι φυσικό να επηρεαστεί και ο κυπριακός τραπεζικός τομέας, ειδικά εάν λάβουμε υπόψη ότι η Κύπρος έχει καταγράψει το ψηλότερο με διαφορά ποσοστό παγοποίησης αποπληρωμής δανείων στην Ευρώπη, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (περίπου το 55% των δανείων του ιδιωτικού τομέα στο τέλος- Σεπτέμβριος 2020) και το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ. θα πρέπει να περιμένουμε ότι ένας σημαντικός αριθμός προβληματικών δανείων θα πρέπει να μετακινηθεί από τους ισολογισμούς των τραπεζών σε διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, όπως έγινε για παράδειγμα με την πρόσφατη πώληση του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων «Helix 2 Portfolio B» από την Τράπεζα Κύπρου σε ένα ταμείο συνδεδεμένο με την PIMCO. Επιπλέον, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα καταστεί αναγκαία η σύσταση μίας εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων που ενδέχεται να προκύψουν ως άμεσο αποτέλεσμα της πανδημίας. Είναι πολύ πιθανό ότι ένα σημαντικό ποσοστό των δανείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ που ήταν κάτω από το μορατόριουμ αποπληρωμής δόσεων κατά το τέλος του 2020, να καταστεί μη εξυπηρετούμενο το 2021.

Παναγιώτης Μαυρομιχάλης, CFA, Πρόεδρος CFA Society Cyprus

Read More

Απαιτήσεις χρέους, απο τον Μενέλαο Πουλλή CFA

Η πανδημία του κορονοϊού COVID19 αποδιοργάνωσε τόσο την οικονομική δραστηριότητα όσο και τα δημόσια οικονομικά στην Κύπρο. Τα προληπτικά μέτρα και τα μέτρα περιορισμού (lockdown) που τέθηκαν σε ισχύ ως εργαλεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας επηρέασαν την οικονομία.

Λόγω της πανδημίας, ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας προβλέπεται να μειωθεί κατά 5,5% το 2020. Ωστόσο, η οικονομία προβλέπεται να έχει θετικό ρυθμό ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να είναι 4,5% για το 2021 και μεσοπρόθεσμα στο 2,8% το 2023.

Για να καταπολεμήσει τον αντίκτυπο της πανδημίας, η κυβέρνηση στράφηκε προς στις διεθνείς αγορές να αντλήσει κεφάλαια. Ο κύριος στόχος της κυπριακής κυβέρνησης ήταν να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο που θα είχε η πανδημία στην οικονομική ανάπτυξη, να συγκρατήσει την ανεργία και να διαφυλάξει τη μακροοικονομική σταθερότητα. Οι ανάγκες χρηματοδότησης θα κυμαίνονται μεταξύ 6% και 11% του ΑΕΠ κατά την τριετία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, οι ακαθάριστες χρηματοοικονομικές ανάγκες προβλέπεται να είναι 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2021, 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022 και 1,4 ευρώ το 2023.

Η κύρια πηγή δανεισμού για τις χρηματοδοτικές ανάγκες θα συνεχίσει να είναι τα ευρωπαϊκά μεσοπρόθεσμα ομόλογα (EMTN). Μέσω του EMTN η κυβέρνηση είναι σε θέση να προσελκύσει διεθνείς επενδυτές. Οι επενδυτές της εγχώριας αγοράς θα αποτελέσουν επίσης πηγή χρηματοδότησης της Δημοκρατίας. Επίσης, στο οπλοστάσιο της κυβέρνησης ως πρόσθετα εργαλεία είναι τα ομόλογα που εκδίδονται σε ιδιώτες επενδυτές, τα βραχυπρόθεσμα γραμμάτια δημοσίου και δάνεια από διεθνείς τράπεζες για χρηματοδότηση έργων.

3.2. Δείκτης Χρέους προς το ΑΕΠ

Ο Δείκτης χρέους προς το ΑΕΠ αυξήθηκε ουσιαστικά το 2020 ένεκα του χρέους που εξέδωσε η κυβέρνηση. Συνεπώς, ο εν λόγω δείκτης εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στο 119% από 94% το 2019. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση έχει συσσωρεύσει σημαντικά αποθεματικά μετρητών για να αντιμετωπίσει τον αναμενόμενο αρνητικό αντίκτυπο της πανδημίας στην οικονομία.

Παρά την αύξηση του δείκτη χρέους προς το ΑΕΠ, οι ευνοϊκές συνθήκες χαμηλών επιτοκίων και το κλίμα επιθυμίας για επιπρόσθετο πιστωτικό κίνδυνο από τους συμμετέχοντες στην αγορά συνέβαλαν στη μείωση του κόστους χρηματοδότησης για την Κύπρο. Το μέσο σταθμικό κόστος του δημόσιου χρέους μειώθηκε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα 1,8% (κατά προσέγγιση) το 2020.

Το Υπουργείο Οικονομικών προβλέπει επί του παρόντος το έλλειμμα του προϋπολογισμού για το 2021 ότι θα κυμανθεί μεταξύ 2,7% έως 3%. Για τον δείκτη χρέους προς ΑΕΠ το 2021 αναμένεται μείωση σε επίπεδα μεταξύ 111% – 113%. Το κόστος του χρέους αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω καθώς η Κυβέρνηση θα αναχρηματοδοτεί και αντικαταστεί με σχετικά λιγότερο ακριβό χρέος λόγω των ευνοϊκών συνθηκών της αγοράς.

3.3. Πιστοληπτική ποιότητα

Το 2020 η μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα χρέους διατηρήθηκε από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Η βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας για την κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με τη διατήρηση του επενδυτικού βαθμού από τους κύριους διεθνείς οίκους αξιολόγησης είναι καλοί παράγοντες για πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020, το πιστωτικό περιθώριο (credit margin spread) του 10ετούς ομολόγου συνέχισε την πτωτική του τάση.

Ωστόσο, η αύξηση του δείκτη χρέους προς το ΑΕΠ που αναφέρθηκε παραπάνω, οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι τράπεζες με πιθανή αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δάνειων, οι μειωμένες αναμενόμενες αφίξεις τουριστών και η γενική οικονομική επιδείνωση μεσοπρόθεσμα ασκούν μεγαλύτερη πίεση στα στοιχεία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Απομένει να δούμε πώς θα αντιδράσει η κυπριακή οικονομία τον επόμενο χρόνο καθώς η οικονομική ανθεκτικότητα της Κύπρου θα δοκιμαστεί.

Πηγές:

  • Μεσοπρόθεσμη στρατηγική διαχείρισης δημόσιου χρέους 2021-2023 που εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, Οκτώβριος 2020.
  • ανακοίνωση σχετικά με την αγορά από το γραφείο διαχείρισης δημόσιου χρέους τον Οκτώβριο του 2020.
Read More

Covid-19 Impact on the real economy, Thalia Kounouni CFA

The pandemic has had a significant impact on the real economy as a consequence of enforced measures by Governments in an effort to contain the virus but also in consumer behavioral changes in re-evaluating the way we operate. As in any shock, some industries benefit, some are negatively affected and there is a rise of new opportunities.

Tourism

Restriction of travel between most countries, but also the reluctance of individuals to travel due to safety concerns have devastated both the airline and hospitality industries. For Cyprus, where tourism contributes to c. 23% of its GDP, the global outbreak had a material impact on the local economy. With more than 90% reduction in tourist arrivals in peak summer months, a significant number of hotels in Cyprus did not open for business during the usually most busy period. This had a ripple effect on restaurants and bars both due to restrictions to operate, but also demand was limited. The effects on tourism are likely to hold for the medium term as part of three main uncertainties: airlines available in the country after significant changes in market players, the success of the vaccination roll-out and the effectiveness of the vaccines to new virus variants, behavioral changes and preferences towards local tourism.

Retail trade

The pandemic has had a diverse impact on retail trade both between and within sub-sectors. As a consequence of stock supply and health concerns but also people spending more time at home, food and beverage and health products sections surged while electronics and furniture had also a positive impact. As malls remained closed for the majority of 2020, consumers turned to high-street shops. Stores, regardless of size, shifted towards online sales with improved delivery options. In the medium to long term we expect a change in the industry landscape as consumers develop an appetite towards a combination between physical and on-line shopping, development of logistic hubs and improvements in supply chain automations.

Construction and real estate

Although the construction and real estate sector was flourishing in the last years, both the global outbreak and the cease of the citizenship scheme has caused significant turbulence. Focus has shifted from high-value luxurious units to moderate housing units with emphasis on completion of under development projects. Deterioration in unemployment rates and reduced financing opportunities are likely to affect the industry in general, with specific asset types more resilient than others. Residential real estate is likely to prove more resilient both for ownership and as an attractive investment, while commercial real estate is more uncertain.

The new growth sectors

Every market shock gives rise to opportunities. As all sectors were forced to find new ways to operate and survive within the restrictions of the pandemic measures, the technology sector has seen significant advances, including video conferencing, cloud computing, digital signatures and artificial intelligence making also information security of vital importance. The expansion of on-line retail has also given a promising outlook for the logistics sector.

The need for a new economic model

Although a country’s business model should frequently be evaluated and improved, the pandemic has made the need to reconsider the economic model for the Cypriot economy even more prominent. Improvements in legal frameworks and operational efficiencies could further strengthen sectors that

are major contributors to the country’s GDP while also diversifying by fueling other promising industries such as the technology sector, medicine and logistics.

2. Επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία

Η πανδημία είχε σημαντικό αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία ως συνέπεια των επιβεβλημένων μέτρων από τις κυβερνήσεις σε μια προσπάθεια περιορισμού του ιού, αλλά και στις αλλαγές συμπεριφοράς των καταναλωτών ως επακόλουθο της επανεκτίμησης του τρόπου λειτουργίας της καθημερινότητάς μας. Όπως με κάθε σοκ, ορισμένοι τομείς της οικονομίας επωφελούνται, άλλοι επηρεάζονται αρνητικά και προκύπτουν νέες ευκαιρίες.

Greek Text:

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο περιορισμός των ταξιδιών μεταξύ των περισσότερων χωρών, αλλά και η διστακτικότητα των ατόμων να ταξιδέψουν λόγω ανησυχιών για την υγεία τους έχουν εξουθενώσει τόσο τον αεροπορικό κλάδο όσο και αυτό της φιλοξενίας. Για την Κύπρο, όπου ο τουρισμός συμβάλλει περίπου 23% του ΑΕΠ του, η παγκόσμια επιδημία είχε σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία. Με περισσότερο από 90% μείωση των τουριστικών αφίξεων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ένας σημαντικός αριθμός ξενοδοχείων στην Κύπρο παρέμεινε κλειστός κατά της συνήθως πιο πολυσύχναστης περιόδου. Αυτό είχε επιπτώσεις επίσης σε εστιατόρια και μπαρ τόσο λόγω περιορισμών στη λειτουργία τους, αλλά και λόγω περιορισμένης ζήτησης. Οι επιπτώσεις στον τουρισμό είναι πιθανό να παραμείνουν μεσοπρόθεσμα ως μέρος τριών κύριων αβεβαιοτήτων: διαθέσιμες αεροπορικές εταιρείες στη χώρα μετά από σημαντικές αλλαγές στη δομή της αγοράς, την επιτυχία της διάθεσης εμβολιασμού και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων σε νέες παραλλαγές του ιού και σε καταναλωτικές αλλαγές και προτιμήσεις για τον τοπικό τουρισμό.

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Η πανδημία είχε ιδιαίτερο αντίκτυπο στο λιανικό εμπόριο τόσο μεταξύ όσο και εντός υποτομέων. Ως συνέπεια της ανησυχίας για την επάρκεια αποθεμάτων και των προβλημάτων υγείας, αλλά και στο γεγονός ότι οι άνθρωπο ξοδεύουν περισσότερο χρόνο στο σπίτι, τα τμήματα τροφίμων, ποτών και προϊόντων υγείας ευνοήθηκαν σημαντικά ενώ τα ηλεκτρονικά και τα έπιπλα είχαν επίσης θετικό αντίκτυπο. Καθώς τα εμπορικά κέντρα παρέμειναν κλειστά για την πλειοψηφία του 2020, οι καταναλωτές στράφηκαν σε πιο μικρά εμπορικά καταστήματα. Τα καταστήματα, ανεξαρτήτου μεγέθους, κινήθηκαν προς διαδικτυακές πωλήσεις σε μια προσπάθεια να κινηθούν ευέλικτα και να διατηρήσουν κάποια έσοδα. Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αναμένουμε μια αλλαγή στο λιανικό εμπόριο καθώς οι καταναλωτές αναπτύσσουν μια προτίμηση για έναν συνδυασμό μεταξύ φυσικών και on-line αγορών, το οποίο δίνει ώθηση στη περεταίρω ανάπτυξης του τομέα μεταφορών και βελτιώσεων στους αυτοματισμούς της αλυσίδας εφοδιασμού.

Κατασκευαστικός τομέας και τομέας ακινήτων

Αν και ο κατασκευαστικός τομέας και ο τομέας των ακινήτων άνθισε τα τελευταία χρόνια, τόσο η πανδημία όσο και η διακοπή του προγράμματος πολιτογράφησης προκάλεσαν σημαντική αναταραχή και στους δύο τομείς. Η ζήτηση έχει μετατοπιστεί από τις πολυτελείς μονάδες υψηλής αξίας σε μεσαίες κατοικίες και με έμφαση στην ολοκλήρωση των υπό ανάπτυξη έργων. Η επιδείνωση των ποσοστών ανεργίας και οι μειωμένες ευκαιρίες χρηματοδότησης είναι πιθανό να επηρεάσουν τον κλάδο γενικότερα, με συγκεκριμένους τύπους ακινήτων να αποδεικνύονται πιο ανθεκτικοί από άλλους. Οι κατοικίες είναι πιθανό να αποδειχθούν πιο ανθεκτικές από τα εμπορικά ακίνητα, τόσο για ιδιοκατοίκηση όσο και ως ελκυστική επένδυση.

Οι νέοι τομείς ανάπτυξης

Κάθε σοκ στην αγορά δημιουργεί και νέες ευκαιρίες. Καθώς όλοι οι τομείς αναγκάστηκαν να βρουν νέους τρόπους να λειτουργήσουν για να επιβιώσουν εντός των περιορισμών των πανδημικών μέτρων, ο τομέας της τεχνολογίας έχει σημειώσει σημαντικές εξελίξεις, όπως η τηλεδιάσκεψη, cloud computing, ψηφιακές υπογραφές και τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίοι τομείς κάνουν την ασφάλεια πληροφοριών ζωτικής σημασίας για κάθε επιχείρηση. Η επέκταση του διαδικτυακού λιανικού εμπορίου φέρνει πολλά υποσχόμενη προοπτική στον τομέα της εφοδιαστικής.

Η ανάγκη για ένα νέο οικονομικό μοντέλο

Αν και το επιχειρηματικό μοντέλο μιας χώρας πρέπει συχνά να αξιολογείται και να βελτιώνεται, η πανδημία έχει καταστήσει την ανάγκη επανεξέτασης του οικονομικού μοντέλου για την κυπριακή οικονομία ακόμη πιο έντονη. Οι βελτιώσεις στο νομικά πλαίσιο και η λειτουργική αποτελεσματικότητα θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω τομείς που συμβάλλουν σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας, ενώ ταυτόχρονα να υπάρξει στήριξη σε άλλους πολλά υποσχόμενους κλάδους όπως ο τομέας της τεχνολογίας, η ιατρική και η εφοδιαστική.

Read More

Post-Covid ESG era, Zenon Papaphilippou CFA

Στις αρχές του 2021, η αισιοδοξία φιλοδοξεί να υπερνικήσει τη χειρότερη οικονομική κρίση και τη χειρότερη παγκόσμια κρίση υγείας που βιώνει ο πληθυσμός σε 80 και 100 χρόνια αντίστοιχα. Το ΔΝΤ εκτιμά μια παγκόσμια συρρίκνωση 4,4% για το 2020, αλλά και αύξηση 5,2% για αυτό το έτος. Η τρέχουσα κατάσταση της πανδημίας παρουσιάζει ένα τεράστιο δεύτερο κύμα του ιού στην ΕΕ και τις ΗΠΑ, ενώ τα εμβόλια (με πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα) έχουν τεθεί για μαζική διανομή έως το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ωστόσο, σε πραγματικούς οικονομικούς όρους, η περιορισμένη κινητικότητα και η χαμηλή οικονομική δραστηριότητα δείχνουν μια περαιτέρω συρρίκνωση για το τρέχον τρίμηνο, ενώ η ελπίδα για βελτίωση μετατοπίζεται προς τον μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Υπό αυτήν την έννοια, οι επενδυτικές ευκαιρίες για τις κατηγορίες υψηλού κινδύνου σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα περιορίζονται, ενώ η προθυμία και «όρεξη» των επενδυτών για βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη αποτελούν μείζονος σημασίας ζήτημα. Το «βιώσιμο» έχει πλέον γίνει συνώνυμο των επενδυτικών κριτηρίων Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και Διακυβέρνησης («ESG»). Ο ρυθμός αύξησης επενδύσεων στον τομέα ESG έχει επιταχυνθεί υπό εκθετική μορφή τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζοντας 10-ετή αύξηση σχεδόν 300% σε κεφάλαια έναντι 130% στη συνολική αύξηση κεφαλαίων της αγοράς (η τρέχουσα κεφαλαιουχική αξία ESG επενδύσεων ανέρχεται διεθνώς στα $40,5τρις.). Οι διαχειριστές επενδύσεων ανά το παγκόσμιο, «συνυπολογίζοντας» τα επακόλουθα στην Covid-19 εποχή, βρίσκονται ήδη στη διαδικασία ολοκλήρωσης και υιοθέτησης κριτηρίων και παραμέτρων ESG στις επενδυτικές τους στρατηγικές, επιδιώκοντας να καλύψουν τις ανάγκες των επενδυτών τους. Σε επίπεδο κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως επακόλουθο της πανδημίας, ενισχύει την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» (για κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050) με απώτερο στόχο την εισροή κεφαλαίων σε βιώσιμα έργα, δημιουργώντας το «EU Taxonomy», ένα κοινό σύστημα ταξινόμησης βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων το οποίο περιλαμβάνει παραμέτρους ESG. Το CFA Institute βρίσκεται επίσης στη διαδικασία δημιουργίας «προτύπων παραμέτρων ESG» για επενδυτικά προϊόντα.

Το επενδυτικό κοινό αναγνωρίζει χωρίς αμφιβολία ότι οι παράγοντες ESG θα διαμορφώσουν τον μετά-κορονοϊού κόσμο καθώς και θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανασυγκρότησή του. Η κοινωνική αλληλεγγύη και η ποιοτική εταιρική διακυβέρνηση είναι απαραίτητα εργαλεία για την ανάκαμψη μετά την κρίση. Μελετώντας το πανδημικό «stress-test» στις μέρες μας σε κρατικό επίπεδο, οι χώρες με λιγότερο αποτελεσματικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, μικρή διαφοροποίηση, λιγότερο ανεπτυγμένες υποδομές και με υψηλά επίπεδα χρέους και εξωτερική οικονομική εξάρτηση, έχουν υποστεί μεγαλύτερη ζημιά κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αντίθετα, οι περισσότερο διαφοροποιημένες χώρες με ισχυρότερα και βιωσιμότερα οικονομικά δεδομένα έχουν ανταπεξέλθει.

Πηγή: Franklin Templeton. Η βαθμολόγηση των ESG παραμέτρων βασίζεται σε εσωτερικό μοντέλο αξιολόγησης της Franklin Templeton

Το ξεκάθαρο μήνυμα που για τον Σύνδεσμό μας είναι ότι το ESG είναι πλέον πιο επίκαιρο από ποτέ. Ο κάθε οργανισμός και εταιρεία διεθνώς, ανεξαρτήτως κλάδου και βιομηχανίας, θα πρέπει να υιοθετήσει αυτούς τους παράγοντες καθώς και να χαράξει μια ενεργή και γρήγορη-ευέλικτη προσέγγιση στη στρατηγική και το μοντέλο του, εάν θέλει να παραμείνει ανταγωνιστικός, να συμμορφωθεί με τους αναδυόμενους κανονισμούς και να διατηρήσει τη φερεγγυότητά του με στόχο την βιωσιμότητα και κερδοφορία στον μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Ζήνων Παπαφιλίππου, CFA, Μέλος Δ.Σ. Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA Κύπρου και Πρόεδρος της Επιτροπής CFA Cyprus Advocacy

Read More

Επενδύσεις στη μετα-Covid εποχή, απο την Ελένη Κωνσταντινου CFA

Ακραία φαινόμενα, όπως η πρόσφατη πανδημία, μας υπενθυμίζουν γιατί η σύσταση του χαρτοφυλακίου μας πρέπει να βασίζεται σε θεμελιώδεις επενδυτικές αρχές, αλλά και πόσο σημαντικό είναι να ευθυγραμμίζεται με τους επενδυτικούς μας στόχους. Η κρίση που διανύουμε ανέδειξε, για ακόμα μία φορά, την ικανότητα της ανθρώπινης εφευρετικότητας να καινοτομεί αλλά και νέες ενδιαφέρουσες θεματικές επενδύσεις. Αυτές αναμένεται να δημιουργήσουν νέες αγορές και να μεταμορφώσουν τις υπάρχουσες, έχοντας σημαντικό και μακροχρόνιο αντίκτυπο στη ζωή μας. Η προσήλωση, λοιπόν, σε βασικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και η αποφυγή μη βιώσιμων τάσεων μπορούν να προσφέρουν στους επενδυτές την ευκαιρία για σημαντικές αποδόσεις στο μέλλον.

Οι κεντρικές τράπεζες στις ανεπτυγμένες οικονομίες έχουν προβεί, τα τελευταία χρόνια, σε σημαντικές μειώσεις στα επιτόκια, κρατώντας τα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Συνεχίζουν, επίσης, να διατηρούν μια πολύ διευκολυντική στάση με τεράστιες ενέσεις ρευστότητας, που στοχεύουν στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης της πανδημίας στις αγορές. Αυτό αναμένεται να συνεχιστεί καθώς προχωράμε στο 2021, παρέχοντας υποστήριξη και ελκυστικές προοπτικές απόδοσης για τις μετοχές. Ένα σοβαρό εμπόδιο για την ανάπτυξη θα ήταν η επιστροφή του πληθωρισμού στις αγορές, κάτι το οποίο ίσως είναι λίγο νωρίς να παρατηρηθεί προς το παρόν.

Ο κόσμος αλλάζει γρηγορότερα από ποτέ και έχουν προκύψει κάποιες ισχυρές τάσεις που πιθανότατα να διαμορφώσουν το μέλλον μας: η κλιματική αλλαγή, ο αυξανόμενος πληθυσμός, η τεχνολογία και η ψηφιακή μετάβαση, η καινοτομία στην υγειονομική περίθαλψη. Η πανδημία, αν μη τι άλλο, είναι πιθανόν να επιταχύνει αυτές τις τάσεις σε όλο τον κόσμο.

Δημογραφικά στοιχεία

Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός συνεχίζει να γηράσκει με αυξητικούς ρυθμούς, αναμένονται σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία. Υπάρχει σαφής ανάγκη για εύρεση λύσεων όσον αφορά στις οικονομικές και υγειονομικές προκλήσεις που παρουσιάζονται. Οι άνθρωποι όχι μόνο ζουν περισσότερο, αλλά επίσης επιδιώκουν έναν υγιέστερο και εξυπνότερο τρόπο ζωής, τον οποίο οι εταιρείες καλούνται να αξιοποιήσουν.

Περιβάλλον

Η αειφορία ή βιώσιμη ανάπτυξη θα είναι ένα από τα καθοριστικά κινήματα της δεκαετίας, καθώς κυβερνήσεις και εταιρείες ανά το παγκόσμιο επιδιώκουν την υλοποίηση της Ατζέντας 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Οι εταιρείες που επιλέγουν να ακολουθήσουν ένα νέο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης, βασισμένο σε μια κυκλική οικονομία, ή που καινοτομούν για να μειώσουν το οικολογικό τους αποτύπωμα, οδεύουν προς την κατεύθυνση των ρυθμιστικών και καταναλωτικών τάσεων.

Καινοτομία

Η ψηφιακή οικονομία ευδοκιμεί και η καινοτομία σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη μπορεί να παρέχει θεμιτές λύσεις σε μελλοντικές προκλήσεις. Η ανάπτυξη νέων εφαρμογών και η χρηστικότητα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και του Big Data ή αλλιώς «Μεγάλα Δεδομένα» σε διάφορους τομείς θα είναι καθοριστικοί παράγοντες για την αύξηση εσόδων. Νέες τεχνολογίες, όπως το 5G, ανοίγουν τον δρόμο για ακόμα περισσότερη ανάπτυξη σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως χειρουργικής, της επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) και της αυτόνομης οδήγησης.

Ελένη Κωνσταντίνου, CFA, Μέλος Δ.Σ. CFA Society Κύπρου και πρόεδρος της επιτροπής Research Challenge and University Relations

Read More

Covid-19 impact on financial markets, Dionysis Sinanos CFA

Let’s start with the medical definition of Coronavirus and the chronology of its expansion to pandemic. Covid-19 is a highly contagious disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 virus strain. From what we know so far, the virus was transmitted from animals and the first case was mapped in Wuhan, China in December 2019. Although there were reports of Covid-19 expansion during January 2020, few expected the rapid expansion of the disease globally and the labelling as “pandemic” in March, 11 2020.

At first instance, there was only a ripple in the financial markets. Everyone underestimated the consequences in the global economy, as investors were celebrating the “olive branch” of US to China and a normalization of their trade relationship. As a matter of fact, the S&P 500 fell -3.8% in late January before recouping the losses quickly in February. The 10 year T-Notes, acting as “safe haven”, retracted from almost 2% at the end of December to 1.5% in the same period.

When people started realizing the severity of the virus during February 2020, panic was taking the place of complacency. S&P 500 recorded losses of more than -35% in less than a month (until mid-March), amid high volatility. The central banks worldwide stepped up rate cuts and liquidity boosts, through large scale quantitative easing, to soothe the impact. The Federal Reserve acted decisively in March cutting the Fed fund rate from 1.75% to 0% and expanding its quantitative easing toolbox, with the purchase of government and corporate bonds, both in investment grade and high yield space. Following that “power act” from the central bank of the US, the Treasury yields collapsed, with the 10 year note yield falling to as low as 0.31%, whereas the stock markets eventually reachedfinding a floor level.

Greek Text:

Ας ξεκινήσουμε με τον ιατρικό ορισμό του κορονοϊού και τη χρονογραφία της επέκτασής του σε πανδημία. Το Covid-19 είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια που προκαλεί λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος και μπορεί να κυμαίνεται από ήπια έως θανατηφόρα. Από όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, ο ιός μεταδόθηκε από ζώα και η πρώτη περίπτωση χαρτογραφήθηκε στο Wuhan της Κίνας τον Δεκέμβριο του 2019. Αν και υπήρχαν αναφορές για επέκταση του Covid-19 τον Ιανουάριο του 2020, λίγοι ανέμεναν την ταχεία επέκταση της νόσου παγκοσμίως και την επισήμανσή της ως «Πανδημία» στις 11 Μαρτίου 2020 από τον Διεθνή Οργανισμό Υγείας.

Στην αρχή οι επιπτώσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές ήταν ήπιες. Όλοι υποτίμησαν τις συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία, καθώς οι επενδυτές αποτιμούσαν την ομαλοποίηση της εμπορικής σχέσης των ΗΠΑ με την Κίνα. Κατά την περίοδο εκείνη ο S&P 500 μειώθηκε -3,8% στα τέλη Ιανουαρίου πριν από την γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών του τον Φεβρουάριο. Τα 10ετή T-Notes, ενεργώντας ως «ασφαλές καταφύγιο», υποχώρησαν από σχεδόν 2% στα τέλη Δεκεμβρίου σε 1,5% την ίδια περίοδο.

Όταν οι επενδυτές άρχισαν να συνειδητοποιούν τη σοβαρότητα του ιού τον Φεβρουάριο του 2020, ο πανικός αντικατέστησε τον εφησυχασμό. Ο S&P 500 κατέγραψε απώλειες άνω του -35% σε λιγότερο από ένα μήνα (μέχρι τα μέσα Μαρτίου), εν μέσω υψηλής μεταβλητότητας. Οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως προέβησαν σε αποκοπές επιτοκίων και ενίσχυση ρευστότητας, μέσω

ποσοτικής χαλάρωσης μεγάλης κλίμακας, για να μετριάσουν τον αντίκτυπο. Ο Federal Reserve ενήργησε αποφασιστικά τον Μάρτιο μειώνοντας τα αμερικανικά επιτόκια από 1,75% σε 0% και επεκτείνοντας την εργαλειοθήκη της ποσοτικής χαλάρωσης, με την αγορά κρατικών και εταιρικών ομολόγων. Μετά από αυτήν την κίνηση από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, οι αποδόσεις των χρεογράφων κατέρρευσαν, με τα 10ετή κρατικά ομόλογα να αποδίδουν μέχρι και 0,31%, ενώ οι χρηματιστηριακές αγορές να φτάνουν εν τέλει στο κατώτατό τους επίπεδο.

Read More

Ο Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου, απο τον Evgeny Tarakanov CFA

CFA Society Κύπρου. Ποιοι είμαστε και τι υποστηρίζουμε.

Από τον Evgeny Tarakanov, CFA

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών (CFA Society Cyprus), ιδρύθηκε το 2003 τα πρώτα χρόνια της παγκόσμιας επέκτασης του Ινστιτούτου CFA.

Ο Σύνδεσμος στην Κύπρο, σήμερα απαριθμεί 187 μέλη και εκατοντάδες υποψήφιους για απόκτηση του τίτλου CFA.

Ο αριθμός είναι σχεδόν διπλάσιος από ό, τι πριν από 5 χρόνια, σηματοδοτώντας μια ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για τον τίτλο CFA. Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν 327 υποψήφιοι εγγεγραμμένοι για να λάβουν εξετάσεις CFA το 2021, όπου 30 από αυτούς προσπαθούν να κάνουν την τελική τους εξέταση CFA. Δεδομένου ότι το μέσο ποσοστό επιτυχίας για την τελική εξέταση ανέρχεται στο 50%, ανυπομονούμε να φτάσουμε το όριο των 200 μελών της Charterholder Society.

Το ίδιο το CFA Institute είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια ένωση επαγγελματιών επενδυτών. Δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και πέρασε πέρα από τη Βόρεια Αμερική τη δεκαετία του 1980, αντανακλώντας την παγκοσμιοποίηση της διαχείρισης των επενδύσεων. Το ινστιτούτο CFA επί του παρόντος μετρά 162 CFA Κοινότητες σε όλο τον κόσμο, οι οποίες λειτουργούν ως μία – εξυπηρετούν την αποστολή μας – να ηγηθούν του επενδυτικού επαγγέλματος παγκοσμίως προωθώντας τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής αριστείας για το τελικό όφελος της κοινωνίας.

Αυτή η αποστολή εξυπηρετείται με τη δημιουργία αξίας για τους βασικούς επαγγελματίες διαχείρισης επενδύσεων και τη συνεργασία με τον βασικό κλάδο διαχείρισης επενδύσεων για την προώθηση της ηθικής, της ακεραιότητας της αγοράς και των επαγγελματικών προτύπων πρακτικής, τα οποία συμβάλλουν συλλογικά στην κοινωνία. Ως μέρος ενός παγκόσμιου, ανεξάρτητου οργανισμού, διαδραματίζουμε ρόλο στο να είμαστε διαχειριστής και πρωταθλητής της βιομηχανίας διαχείρισης επενδύσεων.

Πιστεύουμε ότι οι χρηματοοικονομικές αγορές και υπηρεσίες πρέπει να λειτουργούν με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Οι επαγγελματίες επενδύσεων συμβάλλουν στο τελικό όφελος της κοινωνίας μέσω της βιώσιμης αξίας που δημιουργείται από αποτελεσματικές χρηματοπιστωτικές αγορές και από αποτελεσματικά επενδυτικά ιδρύματα.
  • Η καλή διαχείριση και τα υψηλά ηθικά πρότυπα είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης και της εμπιστοσύνης και για την εξυπηρέτηση της κοινωνίας. Οι χρηματοοικονομικές αγορές πρέπει να παρέχουν σε κάθε επενδυτή την ευκαιρία να κερδίσει μια δίκαιη απόδοση.
  • Οι χρηματοοικονομικές αγορές είναι πιο αποτελεσματικές με γνώστες, διαφορετικούς συμμετέχοντες.
  • Οι υψηλές ηθικές αρχές και τα επαγγελματικά πρότυπα είναι απαραίτητα για τα θετικά αποτελέσματα. Οι κανόνες και οι κανονισμοί, ενώ είναι απαραίτητοι, δεν αρκούν από μόνοι τους.

Εκτός από τα άμεσα οφέλη για τους πελάτες τους, το έργο των επαγγελματιών διαχείρισης επενδύσεων και ο αντίκτυπος της βιομηχανίας διαχείρισης επενδύσεων ωφελεί επίσης την κοινωνία μέσω βελτιωμένων αποτελεσμάτων των επενδυτών και της επακόλουθης αποτελεσματικής κατανομής κεφαλαίων που οδηγεί την οικονομική ανάπτυξη και ανάπτυξη.

Αυτές είναι οι Πολιτιστικές μας Αξίες, οι οποίες ορίζουν ποιοι είμαστε, τι υποστηρίζουμε και τι φιλοδοξούμε να είμαστε.

Ως CFA Society Κύπρου, εφαρμόζουμε με επιτυχία τις κορυφαίες παγκόσμιες πρακτικές του CFA Institute. Η πρόσφατη αύξηση των μελών μας επέτρεψε ήδη εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να δημιουργήσουμε τρεις εξειδικευμένες επιτροπές που λειτουργούν συνεχώς, οι οποίες αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα εστίαση

  • για την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού – Επιτροπή χρηματοοικονομικού γραμματισμού
  • για την ανάπτυξη επαγγελματιών υψηλού επιπέδου και ηθικής επένδυσης – Research Challenge & University Relations Committee και
  • προώθηση της ακεραιότητας και του επαγγελματισμού στην τοπική χρηματοοικονομική βιομηχανία – Advocacy Committee.

Οι επιτροπές μας επιτρέπουν να αξιοποιούμε την την εμπειρία πολλών από τα μέλη μας προς όφελος της τοπικής επενδυτικής βιομηχανίας και της ευημερίας της κοινωνίας στην Κύπρο.

«Οι επιτυχημένοι επαγγελματίες επενδύσεων είναι πειθαρχημένοι και συνεπείς και σκέφτονται πολλά για το τι κάνουν και πώς το κάνουν». Benjamin Graham, The Intelligent Investor (1949)

Evgeny Tarakanov, CFA, Αντιπρόεδρος CFA Society Cyprus