Category: Financial Literacy

Ε.Κωνσταντίνου CFA: Πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν

Η Ελένη Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του CFA Society Cyprus, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του ΡΙΚ «BRAND NEWS» για να συζητήσει το Πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν.

Read More

Ε. Κωνσταντίνου, CFA: Αλλαγές στα χρηματοοικονομικά επαγγέλματα

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μείωση στον αριθμό εργαζομένων στον τραπεζικό κλάδο και ταυτόχρονα παρατηρείται αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένα στελέχη σε τομείς, όπως οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι εταιρικές αναδιαρθρώσεις, η κανονιστική συμμόρφωση, και η διαχείριση ρίσκου, αναφέρει η νέα πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών (CFA Society Cyprus), Ελένη Κωνσταντίνου.

Σε συνέντευξή της στη StockWatch, η κ. Κωνσταντίνου αναφέρει ότι τα επαγγέλματα στον κλάδο των χρηματοοικονομικών παραμένουν, διαχρονικά, σημαντικό κομμάτι της οικονομίας, αν και αυτό που παρατηρείται είναι η μετατόπιση στους τομείς με μεγαλύτερη ανάγκη στελέχωσης.

Σημαντική πρόκληση για τους επαγγελματίες του κλάδου, τονίζει, αποτελεί το θέμα της εμπιστοσύνης των επενδυτών, αφού επηρεάζει την ομαλή λειτουργία των αγορών, με τεράστιες συνέπειες τόσο για τις εταιρείες, όσο για τους επενδυτές και την οικονομία γενικότερα.

«Οι εκάστοτε κρίσεις, συμπεριλαμβανομένης και της πανδημίας που βιώνουμε τώρα, τείνουν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο τόσο στις χρηματιστηριακές αγορές, όσο και στην οικονομική δραστηριότητα, και κατ’ επέκταση στην οικονομική ανάπτυξη», επισημαίνει.

Αναφέρει ότι είναι μέγιστης σημασίας οι θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τη διαχείριση επενδύσεων και κινδύνων, και την παροχή επενδυτικών συμβουλών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, να στελεχώνονται από καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες.

«Υπάρχουν σαφώς περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένους κλάδους και θέσεις, όπου είναι σημαντική η παρουσία πιστοποιημένων χρηματοοικονομικών αναλυτών με ευρεία γνώση, αλλά και πρακτική κατάρτιση στον τομέα των χρηματοοικονομικών και των επενδύσεων», σημειώνει.

Υπογραμμίζει ότι οι μεγάλες προκλήσεις ενώπιον των οποίων βρίσκεται η Κύπρος, και ειδικότερα η κυπριακή οικονομία, καθιστούν την ανάγκη ανάκτησης της εμπιστοσύνης του κοινού στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στις εποπτικές του Αρχές ακόμη πιο επιτακτική.

Επίσης, η κ. Κωνσταντίνου αναφέρει ότι η άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας από τις Αρχές είναι πολύ σημαντική και πρέπει να συνδυάζεται με τη συνεχή αναμόρφωση του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου, σύμφωνα με τις νομοθεσίες της ΕΕ και τη διεθνή πρακτική, αλλά και με τη συμβολή τους στη συνεχή αναβάθμιση του συστήματος επιμόρφωσης των επενδυτών.

Στη συνέντευξή της, κ. Κωνσταντίνου αναγνωρίζει επίσης ότι οι γνώσεις του πληθυσμού σε θέματα οικονομίας και χρηματοοικονομικών είναι περιορισμένες.

Πρόσφατη έρευνα που εκπονήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου επιβεβαίωσε πως μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού της Κύπρου παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες στην κατανόηση βασικών οικονομικών και χρηματοοικονομικών εννοιών, όπως ο υπολογισμός του επιτοκίου, ο ανατοκισμός, οι επιπτώσεις του πληθωρισμού, και η σημασία της διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου.

«Ως αποτέλεσμα, πολλά άτομα αντιμετωπίζουν προβλήματα με το χρέος, την αποταμίευση, τις επενδύσεις, αλλά και τον προγραμματισμό για το μέλλον, και ειδικότερα τη συνταξιοδότησή τους», αναφέρει.

 

Read More

Covid-19 impact on financial markets, Dionysis Sinanos CFA

Let’s start with the medical definition of Coronavirus and the chronology of its expansion to pandemic. Covid-19 is a highly contagious disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 virus strain. From what we know so far, the virus was transmitted from animals and the first case was mapped in Wuhan, China in December 2019. Although there were reports of Covid-19 expansion during January 2020, few expected the rapid expansion of the disease globally and the labelling as “pandemic” in March, 11 2020.

At first instance, there was only a ripple in the financial markets. Everyone underestimated the consequences in the global economy, as investors were celebrating the “olive branch” of US to China and a normalization of their trade relationship. As a matter of fact, the S&P 500 fell -3.8% in late January before recouping the losses quickly in February. The 10 year T-Notes, acting as “safe haven”, retracted from almost 2% at the end of December to 1.5% in the same period.

When people started realizing the severity of the virus during February 2020, panic was taking the place of complacency. S&P 500 recorded losses of more than -35% in less than a month (until mid-March), amid high volatility. The central banks worldwide stepped up rate cuts and liquidity boosts, through large scale quantitative easing, to soothe the impact. The Federal Reserve acted decisively in March cutting the Fed fund rate from 1.75% to 0% and expanding its quantitative easing toolbox, with the purchase of government and corporate bonds, both in investment grade and high yield space. Following that “power act” from the central bank of the US, the Treasury yields collapsed, with the 10 year note yield falling to as low as 0.31%, whereas the stock markets eventually reachedfinding a floor level.

Greek Text:

Ας ξεκινήσουμε με τον ιατρικό ορισμό του κορονοϊού και τη χρονογραφία της επέκτασής του σε πανδημία. Το Covid-19 είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια που προκαλεί λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος και μπορεί να κυμαίνεται από ήπια έως θανατηφόρα. Από όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, ο ιός μεταδόθηκε από ζώα και η πρώτη περίπτωση χαρτογραφήθηκε στο Wuhan της Κίνας τον Δεκέμβριο του 2019. Αν και υπήρχαν αναφορές για επέκταση του Covid-19 τον Ιανουάριο του 2020, λίγοι ανέμεναν την ταχεία επέκταση της νόσου παγκοσμίως και την επισήμανσή της ως «Πανδημία» στις 11 Μαρτίου 2020 από τον Διεθνή Οργανισμό Υγείας.

Στην αρχή οι επιπτώσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές ήταν ήπιες. Όλοι υποτίμησαν τις συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία, καθώς οι επενδυτές αποτιμούσαν την ομαλοποίηση της εμπορικής σχέσης των ΗΠΑ με την Κίνα. Κατά την περίοδο εκείνη ο S&P 500 μειώθηκε -3,8% στα τέλη Ιανουαρίου πριν από την γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών του τον Φεβρουάριο. Τα 10ετή T-Notes, ενεργώντας ως «ασφαλές καταφύγιο», υποχώρησαν από σχεδόν 2% στα τέλη Δεκεμβρίου σε 1,5% την ίδια περίοδο.

Όταν οι επενδυτές άρχισαν να συνειδητοποιούν τη σοβαρότητα του ιού τον Φεβρουάριο του 2020, ο πανικός αντικατέστησε τον εφησυχασμό. Ο S&P 500 κατέγραψε απώλειες άνω του -35% σε λιγότερο από ένα μήνα (μέχρι τα μέσα Μαρτίου), εν μέσω υψηλής μεταβλητότητας. Οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως προέβησαν σε αποκοπές επιτοκίων και ενίσχυση ρευστότητας, μέσω

ποσοτικής χαλάρωσης μεγάλης κλίμακας, για να μετριάσουν τον αντίκτυπο. Ο Federal Reserve ενήργησε αποφασιστικά τον Μάρτιο μειώνοντας τα αμερικανικά επιτόκια από 1,75% σε 0% και επεκτείνοντας την εργαλειοθήκη της ποσοτικής χαλάρωσης, με την αγορά κρατικών και εταιρικών ομολόγων. Μετά από αυτήν την κίνηση από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, οι αποδόσεις των χρεογράφων κατέρρευσαν, με τα 10ετή κρατικά ομόλογα να αποδίδουν μέχρι και 0,31%, ενώ οι χρηματιστηριακές αγορές να φτάνουν εν τέλει στο κατώτατό τους επίπεδο.

Read More

Commencement of a Pilot Course in Financial Education in Secondary Education in Cyprus

The Financial Education course for secondary education, was developed by the University of Cyprus and adapted by the private school “The Junior & Senior School” for the needs of its students

Read More

VOLUNTEER OF THE YEAR AWARD 2020

Tangling local financial illiteracy in Cyprus has been in the
reform calls of many local institutions, including the local
Securities & Exchange Commission, for some years now.

Read More

Royal Academy of Dramatic Art (RADA) trains CFA

Members of CFA Society Cyprus had the opportunity to follow professional presentation, executive presence and story-telling seminars by professional trainers of the UK’s Royal Academy of Dramatic Arts (RADA).

Read More

Χρηµατοοικονοµικά «αναλφάβητοι» οι Κύπριοι µαθητές

Τεράστιο είναι το κενό που εντοπίζεται στη διδακτέα ύλη των κυπριακών σχολείων, όσον αφορά τον ρόλο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στην κοινωνία, κάτι που οδηγεί σε νέους πολίτες µε πλήρη άγνοια ακόµα και των πιο απλών και καθηµερινών εννοιών και διαδικασιών.